Mtel

Превърти интернета с новия Loop

Училище на въздух

Гимназия с преподаване на английски език Бургас иска да си построи Отворена класна стая. Гледай видеото, разбери какво ѝ е отвореното и виж как да гласуваш за нея. Ако тя спечели, Мтел ще финансира изграждането ѝ.

Математика форевър

Софийска математическа гимназия има страхотен отбор, който трябва да пътува по света. Виж им видеото и разбери как да гласуваш за тях. Ако спечелят, Мтел ще финансира участието им в състезание, организирано от университета в Харвард!
Предложи кауза
215636 лайка
vs
225545 лайка
Свали си азбуката
За да харесате, коментирате, качите снимка или клип е нужно да се логнете в Facebook...

правилата и общите условия

Затвори
Затвори

Правила за участие в Кампания „Превърти интернета”

1. Период и начин за участие:

1.1. Периодът за участие в Кампанията „Превърти интернета” (наричана за краткост „Кампанията”) е от 09:00 ч. на 16.10.2014 г. до 09:00 ч. на 06.11.2014 г. и е разделен на следните етапи:

- Етап 1: 16.10.2014 г. – 22.10.2014 г.

- Етап 2: 23.10.2014 г. – 29.10.2014 г.

- Етап 3: 30.10.2014 г. – 05.11.2014 г.

1.2. Кампанията се провежда на уеб сайт www.loop.bg, собственост на Организатора, чрез регистрация в социалната мрежа Facebook.

 

2. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” или „Организаторът”.

2.2. Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията. Кампанията няма за цел и не включва рекламиране и/или продажба на стоки и/или услуги.

 

3. Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на участие:

3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на www.facebook.com (съгласно правилата на страницата),

3.1.2. посети уеб сайт www.loop.bg и се регистрира за участие в Кампанията като използва регистрацията си във Facebook,

3.1.3. приеме настоящите Правила,

3.1.4. качи снимка, видео или гласува за качени снимка/-и, видео/-а или клипове на www.loop.bg.

3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.

3.3. В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години.

 

4. Механизъм на участие:

4.1. Кампанията ще се бъде достъпна на уеб сайт www.loop.bg, където в периода на Кампанията ще бъдат качени два клипа – един на актьора Иван Тишев и един на рап-изпълнителя Били Хлапето, които ще могат да бъдат преглеждани от участниците.

4.2. Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1 от тези Правила при следните условия:

4.2.1. Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира като използва регистрацията си във Facebook (посредством избор на опцията Facebook Connect) и да приеме настоящите Правила.

4.2.2. Всеки участник има няколко възможности за участие в Кампанията:

- като качи снимка/-и или видео/-а, направена/-и от самия него, която/които отговаря/-т на условията по тези Правила и показва/-т, че участникът подкрепя клипа на Иван Тишев или на Били Хлапето, качени на www.loop.bg и/или

- като гласува за клипа/-овете на Иван Тишев и/или на Били Хлапето и/или

- като гласува за снимка/-и или видео/-а, качени от други участници, показващи, че тези участници подкрепят клиповете на Иван Тишев или на Били Хлапето.

С оглед избягване на съмнение: Участниците могат да участват по всички изброени по-горе начини или само по един от тях, по техен избор.

4.2.3. За да участва в теглене на награди по т. 5.1. и 5.2. съответният участник следва да е качил поне една снимка, направена от него, с която подкрепя клипа на Иван Тишев или този на Били Хлапето, която да е събрала най-малко 100 (сто) харесвания или да е качил поне едно видео, направено от него, с което подкрепя клипа на Иван Тишев или този на Били Хлапето, което да е събрало най-малко 50 (петдесет) харесвания.

4.2.4. За да участва в теглене на награди по т. 5.2. и т. 5.3. съответният участник следва да е гласувал поне веднъж в Периода на участие за клипа на Иван Тишев или за този на Били Хлапето или за снимка или видео, качени от други участници, които показват подкрепата им за клиповете на Иван Тишев или Били Хлапето.

С оглед избягване на съмнение: Участниците могат да гласуват само по веднъж на ден за един и същ клип, снимка или видео. Всеки участник не може да гласува в рамките на един и същ календарен ден от Периода на участие за един и същ клип, снимка или видео, но може да гласува на следващия ден за тях. Няма ограничения за участниците да гласуват за клипове, снимки или видеа, подкрепящи както Иван Тишев, така и Били Хлапето. Всяко отделно гласуване, независимо дали то е за една и съща снимка, клип или видео се брои за отделно участие в Кампанията и дава право на участника да участва в теглене на награди по т. 5.2. и т. 5.3. толкова пъти, колкото пъти е гласувал.

4.2.5. Всички участници, които са качили поне една снимка, събрала най-малко 100 (харесвания) или видео, което събрало най-малко 50 (петдесет) харесвания, печели награда по т. 5.4.

4.2.6. Създаване на коментар под клипа на Иван Тишев или на Били Хлапето или снимка/видео, качени от друг участник, разглеждане на оферти на www.loop.bg, провеждане на интерактивен „чат“ с „Кашона с голямата награда“, както и каквото и да било друго ползване на уеб сайта, където се провежда Кампанията не води до участие в теглене за награди.

4.2.7. Всяка снимка или видео, качени от участник, трябва да отговаря на следните изисквания:

(а) Снимката/видеото трябва да показва, че участникът е фен, харесва и подкрепя Иван Тишев или Били Хлапето, посредством забавно съдържание;

(б) Всяка снимка/видео може да съдържа изображение/-я както на участника, така и на трети лица, но за участник в Кампанията се счита само лицето, което е качило снимката/видеото и е извършило необходимата регистрация в съответствие с настоящите Правила.

(в) Всяко лице, публикувало снимка/видео за участие в Кампанията отговаря за каквито и да са претенции на трети лица, свързани с тази снимка/видео и декларира, че с ползването и публикуването й в рамките на Кампанията не нарушава права на трети лица и изисквания на действащото законодателство. Лицето, публикувало снимка/видео за участие в Кампанията по реда на тези Правила, отговаря изцяло за всички права, свързани със съответната снимка/видео, включително, но не само: авторски и сродни права, права върху марки, запазени знаци или каквито и да са други елементи от снимката/видеото.

(г) Снимката/видеото трябва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

- противоречи по какъвто и да е начин на морала и/или добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и/или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Участника или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и/или религия;

- призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и/или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася и/или разкрива търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

4.2.8. Всяка качена снимка или видео преминава през одобрението на администратор, което се извършва в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след качването на снимката/видеото на уеб сайта. Снимки или видеа, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията, определени в предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Кампанията. Организаторът има право да не допуска и съответно да премахва всички снимки/видеа, които противоречат на изискванията, посочени в тези Правила или действащото законодателство. Организаторът има и право да премахва незабавно от уеб сайта, на който се провежда Кампанията всички снимки/видеа, за които е получил сигнал за нередовност (в т.ч., но не само: за нарушаване на авторски и сродни права, права върху марки, запазени знаци или други подобни). В описаните случаи Организаторът не следва да мотивира решението си и не дължи каквато и да е компенсация, включително парична на лицето, което ги е качило или което и да било друго лице.

4.2.9. Всеки Участник има право да участва неограничен брой пъти в Кампанията. Всяка качена снимка, видео или харесване за клип, снимка или видео от съответния участник му дава право на участие в теглене на награди по т. 5 съгласно посоченото в т. 4.2.3., 4.2.4. и 4.2.5.

4.3. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

 

5. Награди:
Описание на наградата Брой награди за един етап от Кампанията Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Кампанията
5.1. Смартфон Sony Xperia M2 Aqua по 3 (три) на Етап 1, Етап 2 и Етап 3 9 (девет)
5.2. Смартфон Sony Xperia Z3 2 (два) броя - само на Етап 3 2 (два)
5.3. Слушалки Canyon Графити по 5 (пет) на Етап 1, Етап 2 и Етап 3 15 (петнадесет броя)
5.4. 10 % отстъпка от цената за покупка на устройства, съгласно списък, публикуван на http://eshop.mtel.bg/category/175/specheli-10-otstapka-za-tezi-telefoni-ot-loop.html . Отстъпката може да се ползва само в електронния магазин на Мтел при покупка в брой до 31.12.2014г..    
Общо предметни награди   26 (двадесет и шест)

 

6. Определяне на победителите:

6.1. Участниците в Кампанията, които печелят награди по т. 5.1., 5.2. и 5.3. се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

6.2. В края на всеки от етапите на Кампанията, съответно на 23.10.2014 г., на 30.10.2014 г. и на 06.11.2014 г., ще се провежда седмично теглене за определяне на печелившите участници на наградите за съответния етап, както следва:

6.2.1. Участниците, качили снимка, която е събрала определения в чл. 4.2.3. брой харесвания участват в седмичните тегления на наградите по т. 5.1. от настоящите Правила. Участниците в тази категория участват в теглене за 1 (един) брой награда по т. 5.1. на всеки етап от Кампанията. С оглед избягване на съмнения: В седмичните тегления по тази точка участват всички участници, които не са спечелили награда от предходни тегления, независимо от Етапа, през който са качили снимка.

6.2.2. Участниците, качили видео, което е събрало определения в чл. 4.2.3. брой харесвания участват в седмичните тегления на наградите по т. 5.1. от настоящите Правила. Участниците в тази категория участват в теглене за 1 (един) брой награда по т. 5.1. на всеки етап от Кампанията. С оглед избягване на съмнения: В седмичните тегления по тази точка участват всички участници, които не са спечелили награда от предходни тегления, независимо от Етапа, през който са качили видео.

6.2.3. Участниците, гласували за клип, снимка или видео, участват в седмичните тегления на наградите по т. 5.1. от настоящите Правила. Участниците в тази категория участват в теглене за 1 (един) брой награда по т. 5.1. на всеки етап от Кампанията. С оглед избягване на съмнения: В седмичните тегления по тази точка участват всички участници, които не са спечелили награда от предходни тегления, независимо от Етапа, през който са гласували.

6.2.4. Участниците, гласували за клип, снимка или видео, участват в седмичните тегления на наградите по т. 5.3. от настоящите Правила. От всяко от тези тегления ще бъдат определени по 5 печеливши участници.

6.2.5. Всички участници, които са качили видео и които не са спечелили награда от предходни тегления, участват в теглене за една от наградите по т. 5.2., което ще се проведе след края на Етап 3 – на 06.11.2014 г.

6.2.6. Всички участници, гласували в периода на Кампанията за клип, снимка или видео и които не са спечелили награда от предходни тегления, участват в теглене за една от наградите по т. 5.2., което ще се проведе след края на Етап 3 – на 06.11.2014 г.

6.3. Всеки участник, независимо от това колко снимки и видеа е качил и колко пъти е гласувал за клиповете на Иван Тишев и/или на Били Хлапето, снимките и видеата на останалите участници може да спечели само една награда. Във връзка с това, в случай, че участник е спечелил награда от някое от тегленията за съответния етап, същият не участва в тегленията за останалите награди в същия или следващи етапи от Кампанията.

6.4. Печелившите Участници ще бъдат обявени на официалната страница на Кампанията на уеб сайт www.loop.bg в деня на провеждане на съответното теглене.

6.5. След определяне на всеки печеливш Участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

6.6. Награди по т. 5.4. получават всички участници, които в периода на Кампанията са качили поне една снимка, събрала най-малко 100 (сто) харесвания или видео, събрало най-малко 50 (петдесет) харесвания и независимо от това дали са спечелили награда от някое от тегленията на Етап 1, Етап 2 или Етап 3.

6.7. Разпределението на наградите се извършва измежду Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

 

7. Получаване на наградите:

7.1. Печелившите Участници на награди по т. 5.1., 5.2. и 5.3., определени по реда, описан по-горе, ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал във Facebook. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати своите данни – три имена и телефон за връзка или откаже да получи наградата в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението, за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. За да получи спечелена награда по т. 5.1., 5.2. или 5.3. съответният печеливш участник следва да представи:

7.2.1. Ако е на възраст над 18 години – лична карта;

7.2.2. Ако е на възраст между 14 и 18 години – задължително следва да бъде придружен от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.

7.3. Награда може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия участник и лична карта.

7.4. Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник и от служител на Организатора.

7.5. Крайният срок за получаване на наградите е до 28.11.2014 г.

7.6. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди по т. 5.1., 5.2. и 5.3., не се организира ново разпределение.

7.7. Печелившите участници на награда по т. 5.4. ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал във Facebook. В и-мейла ще бъде предоставен промо код за ползване на отстъпката, който ще е с валидност от 1 (един) месец от датата на изпращане на съобщението. В случай, че съответният печеливш участник не използва промо кода за отстъпка в срока по предходното изречение, същият губи правото да ползва отстъпката, като не може да иска възстановяване на срока и/или каквато и да е компенсация за това.

7.8. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

 

8. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията чрез Facebook Connect съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook или чрез Facebook Connect.

8.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на www.loop.bg. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.6. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че е спечелил една от наградите в Кампанията.

8.7. За манипулация по точка 8.5 ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно:

- използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Кампанията; - използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

 

9. Допълнителни разпоредби.

9.1. Печелившият участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

9.2. Печелившият Участник и негови представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Кампанията.

9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила.

9.4. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на www.loop.bg или https://www.facebook.com/MobiltelBG.

 
Настоящите Правила влизат в сила от 16.10.2014 г.

Затвори
Предложи кауза
  1. * Задължителни полета
  2. 6 + 7 =